Zusatzwandler
Netzgerät 230 V / 12 V

Zusatzwandler Netzgerät-Festspannung – Eingang 230 V
Ausgang 12 V  /  7-9 Ampere (z.B. für die Montage in Caravans)

 

zusatzwandler-x2